Manual Humanitas – clasa 5 – Silaba

2
764

Exerciții rezolvate pentru limba română din Manual Humanitas – clasa 5 – Silaba.

Teme - Limba română - Manual pentru clasa a v-a, Editura Humanitas
Limba română – Manual pentru clasa a v-a, Editura Humanitas

SILABA
1. Ce este silaba?
Folosiți-vă cunoștințele!
– Ța-pul țe-să-lat ru-pe țâ-țâ-na por-ții din țarc. Țe-pii mă-ră-ci-ni-lor îi țe-sa-lă bla-na ți-ga-ie bu-nă de țe-să-turi.
Observați!
– verde
roșu
albastru
galben
2. Accentul
Observați!
– vesela
3. Silabe accentuate și silabe neaccentuate
Exersați!
1. cuvinte monosilabice: dor, rar
cuvinte plurisilabice: albină, alee, geografie, înființat, măsea, scaun
2. S-au bu-cu-rat că o co-le-gă a câș-ti-gat în-tre-ce-rea.
3. antic, bolnav, caracter, debut, duminică, dușman, editor, fenomen, ianuarie, jilav, matur, penurie, regizor, sever, tranzistor, veri
4. copii
copii
companie
companie
5. firidă, coridă, carotidă, stafidă, partidă, egidă, lichidă, lipidă

DESPĂRȚIREA ÎN SILABE

Ads

1. Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe

Folosiți-vă cunoștințele!

– o consoană; la începutul silabei următoare
– pâi-ne, stro-pea-lă, ti-groai-că

Folosiți-vă cunoștințele!

– două consoane; una la silaba dinainte, cealaltă la următoarea
– o-blon, e-clu-ză, co-dru, a-flu-ent, a-gra-fă, pe-hli-van, su-ple-țe, pa-tru, co-vrig

Folosiți-vă cunoștințele!

– trei consoane
– una la prima silabă, celelalte două la următoarea silabă
– sculp-tu-ră, somp-tu-os, linc-șii, punct-aj, func-ție, arc-tic, jert-fă, ast-mă, sand-viș

Folosiți-vă cunoștințele!

– în silabe diferite
– du-ios, vo-iau

2. Ortografia pentru despărțirea în silabe

Folosiți-vă cunoștințele!

– nea-ța; sal-ta-re; deo-dat a-pa-re; câi-ne-le as-cul-tă, ciu-lin-du-și u-re-chi-le.
– bu-nă di-mi-nea-ța, sa-lu-ta-re, deo-da-tă a-pa-re

Exersați!

1. acru – a -cru – 2 consoane între 2 vocale, grupul cr despărțire înainte de grup
activ – ac-tiv – 2 consoane între 2 vocale
aerian – a-e-rian – 2 vocale alăturate
african – a fri-can – 2 consoane între 2 vocale, grupul fr despărțire înainte de grup
agronom – a-gro-nom 2 consoane între 2 vocale, grupul gr despărțire înainte de grup
artă – ar-tă –  2 consoane între 2 vocale
atlet – a-tlet – 2 consoane între 2 vocale, grupul tl despărțire înainte de grup
cadru – 2 consoane între 2 vocale, grupul dr despărțire înainte de grup
cinste – cin-ste – 3 consoane între 2 vocale
constructor – con-struc-tor – 3 consoane între 2 vocale și  2 consoane între 2 vocale
cupru – cu-pru – 2 consoane între 2 vocale, grupul pr despărțire înainte de grup
evlavie – e-vla-vie – 2 consoane între 2 vocale, grupul vl despărțire înainte de grup
examen – e-xa-men – 1 consoană între 2 vocale
idee – i-de-e – 2 vocale alăturate
înger – în-ger – 2 consoane între 2 vocale
leoaică – le-oai-că – 2 vocale alăturate, triftong înainte consoane
maică – mai-că – diftong înainte consoanei
obraz – o-braz – 2 consoane între 2 vocale, grupul br despărțire înainte de grup
ploaie – ploa-ie – 2 vocale alăturte
punctuație – punc-tu-a-ție – 3 consoane între 2 vocale și grupul de consoane nct și 2 vocale alăturate
rouă – ro-uă – după vocală un triftong
ticsit – tic-sit 2 consoane între 2 vocale
ungher – un-gher – 2 consoane între 2 vocale
utilizare – u-ti-li-za-re 1 consoană între 2 vocale
veghe – ve-ghe – 1 consoană între 2 vocale
(necesită completare la reguli)

2. furioasă – fu-ri-oa
ploaie – ploa-ie
steaua – stea-ua
suiai – su-iai
tăia – tă-ia
voiau- vo-iau
voios – vo-ios
zmeoaică – zme-oai-că

3. le-oai-ca, lu-poai-ca, tră-iau, zo-o-lo-gică, pă-ră-seas-că

FONETICA – EXERCIȚII

1. arbori –  V+C+C+V+C
boare – C+SV+V+C+V
ghindă – C+V+C+C+V
veghea – C+V+C+V

2. Bolta  și-a cernit năframa
Ca o mamă întristată,
Floarea-soarelui pe câmpuri
Pleacă fruntea-ngândurată.

(subliniat – semivocalel; îngroșat – diftongi)

3. Bol-ta și-a cer-nit nă-fra-ma
Ca o ma-mă în-tris-ta-tă.

monosilabice: și-a, ca, o; restul sunt plurisilabice

silaba a treia „și-a”: „ia” diftong format din două cuvinte separate pronunțate în aceeași silabă

4. Aripioarele puilor păreau fragile. Te-ai întrebat dacă vor ajunge în țările calde.

5. mer-geam – CVC CVC
ve-gheau – CV CVSV
zi-ceau – CV CVSV

(subliniat – semivocale; îngroșat vocale)

6. al-bas-tru
bol-tă
cu-vi-in-ță – consoană între 2 vocale, hiat două vocale, 2 consoane între 2 vocale
ma-mă – consoană între 2 vocale
nă-fra-mă – grupul fr între 2 vocale, consoană între 2 vocale
or-hi-de-e – 2 consoane între 2 vocale, 1 consoană între 2 vocale și hiat 2 vocale

7. țarina
țarina

8. bleu cowboy diesel fairplay yankeu  pick-up spray weekend

9. Vântul smulge și ultimele frunze uscate, ce se mai agață disperate de copaci. Cocorii își iau zborul în stoluri largi. Din gradina casei lui, Mihăiță își ia la revedere de la ele. „Mergeți cu bine păsări dragi. Ne vedem la primăvară” spune el printre lacrimi. Le urmărește cu privirea până ce dispar în zare. Un sentiment de tristețe îi invadează corpul.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.