Manual Didactică și pedagogică – clasa 6 – Lexic

1
834
Limba română
Manual pentru clasa a VI-a
Editura Didactică și pedagogică

Lexic

Să observăm
– următoarele cuvinte sunt cunoscute şi folosite de către toţi vorbitorii: oameni, vreme
– principal, limbă, înţeleagă

Să folosim ce am reţinut

Ads

1.
– masa vocabularului: a percepe, contemplaţie, metaforă, inerţie, crepuscul, translaţie, a epuiza, ideogramă, coordonate, vector, lingvistică, arbitrar
– vocabular fundamental: masă, lapte, dulap, floare, copac, covor, lingură, pasăre, hârtie, pâine, creion, carte, cratiţă

2.
a. degete, gură, buză, linie, plin, sfârşit, roşu, limbă, negru, repede, rând, nas, vârf, joc, aer,
b. tovărăşie, ostilitate, reculegere, frecventat, expertă, longevitate, derizorie, infinit, bibliotecă, periodic

Arhaisme. Neologisme. Regionalisme.

Să ne aducem aminte din clasa a V-a

1.
a. arhaisme
b. neologisme
c. regionalisme
d. arhaismele
e. neologismele

2.

regionalisme       neologisme           arhaisme
crida                   recensământ         ţiind
prepuielnic         statistice                au dat în samă
foşgăială            structurii                hrisoave
bumbi                 caracteristici         urice
                          demografice            ispisoace
                          profesionale            dezlege
                                                          dentre

Să folosim ce am reţinut

3.
a.
giugiuman – Căciulă de samur purtată, în trecut, de domnitori și de boieri (arhaism dispărut din uz)
marochinuri – Piele de capră sau, rar, de oaie sau de vițel, tăbăcită vegetal
boier – Mare proprietar de pământ (arhaism dispărut din uz)
logofăt – Titlu de mare dregător în ierarhia boierilor români, membru al sfatului domnesc (arhaism dispărut din uz)
postelnic – Titlu dat unui mare boier, membru al sfatului domnesc, care avea în grijă  camera de dormit a domnului și organiza audiențele la domn (arhaism dispărut din uz)

b.
obicinuiesc – obişnui (formă arhaică a unui cuvânt actual)

c.
iatac – dormitor (arhaism înlocuit cu alt cuvânt)

4.

a. imaş – Teren necultivat pe care crește iarbă; păşune
pârleaz – Trecătoare îngustă peste un gard; scară
cobâlă – banca pe care lucrezi cu cuțitoaia; Suportul nicovalei
cuţitoaie –  instrument folosit în tâmplărie; cioplitoare
ciolan – Bucată din care se compune obada; roata

b.
bai – necaz

c.
aiestea – acesta
buchile – literă

5.
cucuruz – porumb
perje – prune
ţinterim – cimitir
ţurloaie – piciorul de la genunchi în jos
bălan – alb gălbui
cocon – domn
oloi – ulei
barabulă – cartof
ai – usturoi
lubeniţă – pepene verde

6.

medicină      tehnică        geografie    matematică
seringă        bormaşină    arctic           ipoteză  
cerebral      diesel            boreal          ecuaţie
epidemie     buldozer       continental   hexagon
luxaţie         excavator    istm               demonstraţie
chirurgie                          torent           zecimală
terapeutic          

7.
globular – franceză
cosmonaut – engleză
velomotoare – franceză

8.
jazz, show, blue jeans, boss, out, scherzo, aurevoir, rendez-vous, corner, western

Aseară am văzut un film western cu John Wayne.
Mingea repusă din corner a ajuns în poartă.
Show-ul de aseară a avut-o invitată pe Miley Cyrus.
Pe coloana sonoră a filmului a apărut şi o melodie jazz.

9.
camping – locul amenajat special pentru amplasarea corturilor
design – aspect exterior, fel în care se prezintă un lucru
marketing – activitate comercială care pornește de la cunoașterea nevoilor cumpărătorilor, spre a satisface operativ aceste nevoi
blues – dans lent
fair-play – acceptarea regulilor
week-end – sfârșit de săptămână
hamburger – chiftea plată aşezată într-o chiflă
hot-dog –  crenvurșt cald aşezat într-o chiflă
computer – calculator electronic
Toate cuvintele de mai sus sunt neologisme şi sunt împrumutate din limba engleză.

10.
a aborda – abordabil – care se poate aborda
a afişa – afişabil – ceva care poate fi afişat
a califica – calificabil – ceva care poate fi calificat
a data – databil – ceva care poate fi data
a descifra – descifrabil – care poate fi desluşit
a codifica – codificabil – ceva care poate fi codat
a memora – memorabil – ceva care poate fi memorat
a recupera – recuperabil – care poate fi reutilizat

Structura cuvintelor

Să ne aducem aminte de clasa a V-a

1.
a. vocabularul limbii respective
b. cuvântul
c. cuvântul de bază
d. cuvinte derivate
e. rădăcină
f. înaintea la sfârşitul

2.
tânăr – tineresc, tinerească, întinerire, întineresc, întinerească
prieten – prietenesc, prietenească, împrieteni, împrietenesc, împreietenească
a cerceta – cercetător, cercetătoare,
a învăţa – învăţător, învăţătoare, dezvăţa
a trece – trecător, trecătoare, întrece
margine – mărginaș
pagubă – păgubaş
gând – gânditor, gânditoare, regândi, regândesc, regândesc, regândească
galben – îngălbeni, îngălbenesc, îngălbenească
bătrân – bătrânesc, bătrânească
pestriţ – împestriţa
blând – îmblânzi, îmblânzesc, îmblânzească
român – românesc, româneasca, românaş
frate – frăţesc, frăţească, înfrăţi, înfrăţesc, înfrăţească
a scrie – scriitor, scriitoare, rescrie, prescrie, descrie
a începe – începător, începătoare, reîncepe
a vedea – revedea, prevedea
a simţi – simţitor, simţitoare, presimţi, consimţi, resimţi
vinovat – învinovăţi, învinovăţesc, învinovăţească,
fiinţă – înfiinţa, desfiinţa

3.

cuvânt derivat      cuvânt de bază    rădăcină   sufixe   prefixe
vânzător                   vinde                  vânz        -ător
clujean                       cluj                     cluj        -ean
tinereţe                      tânăr                 tiner        -eţe
bătrânel                     bătrân               bătrân      -el
revenire                      reveni              reveni        -re        re-
dezrădăcinat              rădăcină         rădăcin       -at        dez-
înflorit                         flori                 flori           -it          în-  
preşcolar                    şcolar               şcolar                    pre-

4.
a trece/trec – trecătoare, trecător, a trece, trecere, trecut, a întrece, întrecere
a petrece/petrec – a petrece, petrecăreţ, petrecere, petrecanie
pas/pas – pas, a depăşi, a păşi
vânt/vânt – avânta, vântoasă, avânt
a umple/umpl – umplutură, umplere
a suna/sun – sunet, sunător, a răsuna, răsunet, răsunător
stea/stel – steluţă, stelar

5.
piatră – împietrit, pietricică
pădure – pădurar, împăduri, împădurit, împăduresc, despăduri
număr – număra, numărat, renumăra

Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului
Derivarea

1.
-ist: pianist, fochist
-oi: băieţoi, maimuţoi
-tor: aspirator, uscător
pre- : preluare, preschimbare
ne- : nemilos, neobosit
re- : revenire, reuniune

2.
a. b.

a suna/sun: a răsuna, sunet, răsunet, sunător, răsunător
a lega/leg: nelegat, legătură, legător, dezlega, dezlegare
a cânta/cânt: cântec, cântăreţ, descântec

c. -a, -et, -eţ, -ător, -are

3.
– sălcioara: salcie + oară
– mărişoară: mare + oară
– buzoaie: buze + oaie

Cuvântul de bază se referă la un obiect care este mai mic sau mai mare decât obiectul la care se referă cuvântul derivat.

Să folosim ce am reţinut

4.
a.
bine – binişor (-işor)
departe – depărtişor (-işor)
târziu – târzior (-ior)
cal – căluţ (-uţ)
pădure – pădurice (-ice)
trandafir – trandafiraş (-aş)
subţire – subţirică (-ică)
vânt – vânticel (-icel)
singur – singurel (-el)

b.
Haina subţire nu-mi ţine de cald.
Omul singur este trist.
Vlăduţ a rămas singurel în casă.
Măriuca a rămas singurică în maşină.

5.
a.
piatră – pietroi
cană – cănoaie
lung – lungan
băiat – băieţoi
ladă – lădoi
copil – copilandru
casă – căsoi
lingură – linguroi
cuţit – cuţitoi
carte – cărţoi

b.
Lădoiul din camera este atât de mare că nu-l pot urni din loc.
Am pus mâna pe un pietroi şi am aruncat spre câinele ce încerca să mă muşte.
Lunganul acela este vecinul meu.
Deşi este în clasa a IV-a este mare cât băieţoi.

6.
mustăcioară, perişor: diminutive; -ioară, -işor
lătunoaie, lăcătoi: augmentative; -oaie, -oi,

Să folosim ce am reţinut

7.
aer – antiaerian
a derapa –
braţ – antebraţ
a data – antedata
autor – coautor
asociat – coasociat
sensibil – hipersensibil, hiposensibil
tensiune – hipotensiune, hipertensiune
alpin – transalpin
Siberia – transiberian

8.

substantive: pietrar, plăcintar, blănar, brutar, portar
adverbe: copilăreşte, nebuneşte, frăţeşte, vitejeşte, omeneşte, şcolăreşte
substantive la feminin: cerboaică, lupoaică, ursoaică, leoaică, iepuroaică
diminutive: furcoi, buboi, păhăroi, tălpoi, cuţitoi, pietroi
augmentative: scăunel, dovlecel, mijlocel, şoricel, borcănel, copăcel, orăşel

9.
trans-for-ma-re
co-e-xis-ten-ţă
su-bor-do-nat
ne-în-cre-ză-tor
de-zor-do-nat
an-te-vor-bi-tor
su-pra-în-căl-zit
an-ti-a-e-rian
sub-a-pre-ci-at
in-ter-na-ţio-nal

Compunerea

Să folosim ce am reţinut

1.
a.

Cuvinte compuse prin sudare: binevoitor, binefacere, dreptunghi, Câmpulung şaptezeci, electromotor, telejurnal, untdelemn

Cuvinte compuse prin alăturare cu liniuţă: economico-social, vagon-restaurant, propriu-zis, după-masă

Cuvinte compuse prin alăturare fără liniuţă: Calea Moşilor, Poiana Ţapului

Cuvinte compuse prin abreviere: SNCFR, SANEPID, CEC

c.
Eu locuiesc în oraşul Câmpulung.
În trenul spre munte exista şi un vagon-restaurant.
Eu locuiesc pe strada Calea Moşilor.
Tata lucrează ca inginer la SNCFR.

2.
SNCFR, BNR, BRD, DEX, BCU, MApN, OZN

3.
a. Târgu-Mureş, Târgu-Jiu, Drumul Taberei, dis-de-dimineaţă
b. inginer şef, director general, medic primar, pilot de avioane
c. coada-şoricelului, floare-de-colţ, coada-calului, traista-ciobanului
d. Serviciul Român de Informaţii (SRI), Ministerul Sănătăţii (MS), Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB), Teatrul Naţional București (TNB)

4.
a. bineînțeles
b. într-una
c. bine înţeles
d. întruna

Să folosim ce ma reţinut

5.
a.
autor, autoritate, bici, bidon, bijuterie, microbist, poliţie, politeţe
b.
automulţumire, bimotor, bilateral, microbuz, macroelement, polisportiv, pseudoştiinţific

6.
a.
autogară, autocisternă
bicolor, bimetal, bilunar
macrosistem, macrostabilitate, macrostructură
microorganism, microrecital, microparticulă
pseudodemocraţie, pseudoliteratură, pseudopatriot

b.
Am aşteptat autobuzul în autogară mai bine de 1 ceas.
M-am abonat la bilunarul pentru copii „Lumea copiilor”.
La ştiri se vorbeşte toată ziua despre macrostabilitatea României.
De Crăciun am susţinut un microrecital de vioară.
Unele ţări sunt o pseudodemocraţie deşi susţin contrariul.

c.
a-u-to-ga-ră, a-u-to-cis-ter-nă
bi-co-lor, bi-me-tal, bi-lu-nar
ma-cro-sis-tem, ma-cro-sta-bi-li-ta-te, ma-cro-struc-tură
mi-cro-or-ga-nism, mi-cro-re-ci-tal, mi-cro-par-ti-cu-lă
pse-u-do-de-mo-cra-ţi-e, pse-u-do-li-te-ra-tu-ră, pse-u-do-pa-tri-ot

7.

substantiv: subteran, subunitate, submarin, subsol
adjectiv: mărinimos, preafrumos, contraproductiv, pursânge
numeral: unsprezece, o sută zece,  treizeci și cinci, tustrei
verb: a binemerita, a subevalua, a preamări, a contrazice
adverb: azi-noapte, ieri-dimineaţă, astă-vară, după-masă

Schimbarea valorii gramaticale

frumos are următoarele valori morfologice:
– adjectiv
– adverb
– substantiv

Să folosim ce am reţinut

1.
a.
adjectiv: Elevul atent la ore ştie să rezolve exerciţiile.
adverb: Elevul scrie atent în caiet.
substantiv: Atentul a luat notă mare.

b.
substantiv: Dimineaţa a fost răcoroasă.
adverb: Dimineaţa se lasă ceaţă.

c.
adjectiv: Am primit cadou o bicicletă scumpă.
adverb: El a cumpărat scump bicicleta.
substantiv: Scumpul nu este aici.

d.
numeral: Şapte elevi au lipsit de la ore.
substantiv: Şaptele este o notă mică pentru mine.

2.

binele – substantiv, bine – adverb
albul – substantiv, negru – adverb, negrul – substantivul, alb – adverb
un nebun – substantiv, zece – numeral, înţelepţi – adjectiv
zgârcitul – substantiv, darnicul – substantiv
gradinarie
3.
a.
a face: cuvânt de bază
prefăcut: prefixul pre + a face -> preface -> schimbarea valorii gramaticale – prefăcut
facere: a face -> schimbarea val gramaticale -> facere
prefacere: prefixul pre + facere -> prefacere
binefacere: compunere bine + facere -> binefacere

binefăcător: face + sufixul -ător -> făcător -> compunere bine + făcător -> binefăcător
răufăcător: face + sufixul -ător -> făcător -> compunere rău + făcător

b.
substantiv: Binefăcătorul s-a prezentat în faţa noastră.
adjectiv: Omul binefăcător este vecinul meu.
adverb: A venit binefăcător şi se întoarce răufăcător.

4. familii lexicale

a, b
– grădinar (+ar), grădiniță (+iță), grădinărit (+it), grădinărie (+ie)
– orășean (+ean), orășel (+el), orășenește (-este), oraș-gradină
– mama-mare, mamaie (+ie), mămucă (+ucă)
– tânăr, întineri (în+), reîntineri (re+), tinerețe (+ețe), tineret (+et)

Sensul cuvintelor

Să ne aducem aminte din clasa a V-a

1.
a. diferită
b. asemănător
c. diferită
d. opus

2.

a.  colb
b. praful
c. clar
d. limpede
e. transparent; clar

3.

a. cinste – ocară: substantive
b. nebun – înțelept: substantive; a arunca – a scoate: verbe
c. mult – puțin: adjective
d. lesne – anevoie: adverbe
e. viitor – trecut: substantive; capăt – început: substantive

a. cinste – onestitate, corectitudine
    ocară – jignire, insultă

b. nebun – prost, dement
    înțelept – deștept, inteligent

    a arunca – a azvârli, a slobozi
    a scoate – extrage, a smulge

4.

a.
a spăla putina – a fugi
cetate de scaun – capitală
a tăia frunze la câini – a trândăvi
a-și aduce aminte – a-și aminti
a lua foc – a se aprinde
a-și lua picioarele la spinare –  a fugi
a-și da seama – a constata
a face cu ou și oțet – a batjocori

b.

a spăla putina – a fugi pe furiș
cetate de scaun – reședința a domnitorului
a tăia frunze la câini – a nu avea nici o ocupație serioasă
a-și aduce aminte – a veni în minte
a lua foc – a se enerva instant
a-și lua picioarele la spinare –  a o lua la goană
a-și da seama – a se lămuri
a face cu ou și oțet – a ocărî pe cineva

5. 
a.
a pune pe cineva la încercare – a testa
îi suflă vântul în traistă – a fi foarte sărac
a face zile fripte cuiva – a necăji pe cineva
a se da pe brazdă – a se deprinde cu o situație
a lua în considerație – a avea în vedere

b.
Mi-a sugerat să renunț pentru a mă pune la încercare.
Deși nu-mi suflă vântul prin traistă, nu am chiar tot ce-mi trebuie.
Colegul de clasă mi-a făcut zile fripte până ce i-am spus dirigintei.
După nota mică pe care am luat-o, m-am dat pe brazdă și am înțeles ce nu știam.
Am luat în considerație tot ce mi-a reproșat profesorul.

6.
a.
ușurință – greutate
interes – indiferență
plăcere – neplăcere
reușită – eșec

b. 

memora cu plăcere
a reuși cu ușurință
manifestă interes
uită cu greutate
s-a bucurat de reușită
urmărea cu neplăcere
i-a întristat eșecul
privea cu indiferență

c.

Am memorat cu plăcere versurile cântecului.
Am reușit cu ușurință să trec peste vestea proastă.
Colegul meu manifestă interes față de propunerea făcută.

7.

copt la minte – serios / neserios
mână de fier – sever / indulgent
a da din gură – a  vorbi mult / a vorbi puțin
a fi numai ochi și urechi – atent / neatent
a fi cu ochii în patru – atent / neatent
cât ai zice pește – repede / încet
tare fierul – rezistent / nerezistent
a turna gaz pe foc – a ațâța / calma

8.

egal – inegal
ordine – dezordine
politețe – nepolitețe
real – ireal
stabil – instabil
hotărât – nehotărât
milos – nemilos
fericit – nefericit
vindecabil – nevindecabil
vinovat – nevinovat
a plăcea – a displăcea
complet – incomplet
fericit – nefericit
matur – imatur

9. 

substantive: băiat – fată, iubire – ură
verbe: a adormi – a se trezi, a ridica – a coborî
adjective: bătrân – tânăr, sătul – înfometat  
adverbe: departe – aproape, târziu – devreme

10.

a urca spre vârf, a coborî spre poiană, a-și aduce contribuția, a avansa

11. 

a. înfăptuiri realizate – înfăptuirile 
b. conlucrat împreună – lucra împreună
c. întors înapoi – întors

Omonime. Paronime

Să folosim ce am reţinut

1.

Am găsit în pădure o aluniță în formă de inimioară.
Pe obrazul stâng am o aluniță.

Bila de sticlă s-a făcut țăndări la contactul cu asfaltul.
Am avut o criză de bilă încât am ajuns la spital.

Sticla de vin are o etichetă viu colorată.
Eu vin de la piață cu sacoșe grele.

2.

Familia lui este originară din Banat.
A găsit o rezolvare originală a problemei.
Locul acela îi era familiar.
Îmi plac mult emisiunile literare.
A făcut o transcriere literală a textului.
Îi plăceau mult sărbătorile familiale.

Să folosim ce am reţinut

3.

 a.  sar – s-ar – omofone
      să-i – săi – omofone

b. ceară – ceară – omonim
c. haină – haină – omografe
d. dar – dar – omonim

4.

Deși avea aripa ruptă, pasărea era vie.
Viță de vie fost culeasă.

Am pus sare în mâncare.
Pisica sare gardul vecinilor.

M-am spălat pe mâini în baie.
Am făcut baie cu apă aproape rece.

Eu cer de mâncare.
E furtună mare în cer.

Noi am fost la film.
Am pantofi noi pentru sport.

5.

a. război b. mare c. bursă d. podul

6.

Mi-am făcut iluzii că voi câștigat la loto.
Prin ce am spus am făcut aluzie la Vasile.

I-am prevenit că va urma o furtună.
Părinții mei provin din Moldova.

Am citit despre ororile celui de-al doilea război mondial.
Am fost în eroare când am făcut afirmația.

Alineatul este obligatoriu la schimbarea ideii.
Elevii s-au aliniat în fața clasei.

Verificarea a fost orală.
Am scris greșit orarul.

7.
poartă – a poseda
poartă – ușă

8.  exemplu de calambur

Cea mai dragă mare a românilor este Marea Unire.
Amabilitate înseamnă adesea am abilitate!

Câmpuri lexicale

1.
– relații de rudenie
– culori
– domiciliu

2.

câmpuri lexicale

– denumirea obiectelor de îmbrăcăminte: pantalon, haină, palton, cămașă, vestă, costum, șosetă, șort, maiou, tricou, șapcă, taior, sacou, pulover, trenci, canadiană, salopetă, halat

– denumirea mijloacelor de transport: tractor, camion, autovehicul, autobuz, troleu, tramvai, metrou, tren, avion, elicopter, șalupă, vapor

– denumirea sporturilor: aerobic, aeromodelism, alpinism, atletism, arte marțiale, automobilism, badminton, baschet, baseball, biliard, bob, box, bowling, bridge, caiac-canoe, canotaj, carting, călărie, ciclism, cricket, culturism, curling, dans, darts, echitație, fotbal, fotbal tenis, formula 1, gimnastică, golf, haltere, handbal, hochei pe gheață, hochei pe iarbă, hochei subacvatic, înot, judo, karting, karate, kick-box, lupte, motociclism, natație, oină, planorism, parapantism, parașutism, patinaj artistic, patinaj viteză, paintball, pescuit, polo, popice, raliu, role, rugbi, sanie, sărituri cu schiurile, scrimă, scufundare, snowboard, snooker, sumo, șah, schi, surf, tenis de câmp, tenis de masă, tir, volei, yachting

3.

câmp lexical – a merge

alerg, vin, ies, sar, alerg, fuga, mergi (du-te), dau fuga, mă du, ajungem

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.